مسابقات بین المللی قرآن کریم یک پرچم برافراشته شده بر بام بلند ایران/من از سازمان اوقاف به خاطر برگزا