مربیانی که دوره مربیگری فوتبال را گذرانده اند مجاز به فعالیت هستند