دو متقاضی حج عمره فیش خود را برای فروش و کمک به محرومان واگذار کردند