سهم دولت از نظام رسانه ای کشور بسیا کمتر از منتقدین است