تقیون: اینترنت و آنتن تا پایان مسابقه بدون مشکل وجود داشت/ منظور از مراسم، انتخاب بهترین بازیکن بود ن