توافق نباید به استقلال سیاسی ما آسیب وارد کند/ باید با فریبکاری دشمن مقابله کنیم