فعالیت ۱۱ باب کتابخانه در خدابنده/سهم اندک فرهنگیان ازکتابخانه ها