دیداراعضای ستادکنگره شهدای پیشمرگان مسلمان کُردبا رهبرمعظم انقلاب