عربستان کشور همه مسلمانان است!/ در قبال زائران خانه خدا احساس مسوولیت می‌کنیم!