ظریف: جامعه جهانی در اجرای وظایف خود در قبال یمن و محکوم کردن تجاوزات، شکست خورده است