فرماندار تکلیف شهردار خرمشهر را طبق قانون تعیین کند