نتیجه دیدار تراكتورسازی و نفت تهران غیر قابل تغییر است