علامه مصباح: راه رسیدن به کمال کنار گذاشتن هواهای نفسانی است