کاروان تیم های ملی ورزش های نابینایان وکم بینایان در جایگاه سوم دنیاایستاد