اعلام‌ جزئیات‌ توزیع‌ کارت و رفع نقص‌ آزمون‌ استخدامی