تفاوت هزینه بین بخش دولتی و خصوصی نباید بیش از ۴۰ درصد باشد/هزار میلیارد دادیم تا مردم ۱۰ هزار میلیار