دلیل عدم حمایت بانک‌ها از بورس/ مطالبه مصوبه‌ای که در هیاهوی بازار گم شد