کارگروه های تخصصی برای تبیین اقتصاد مقاومتی در حوزه تشکیل شود