چین، استفاده از فناوری‌های پوشیدنی را در پادگان‌های ارتش ممنوع کرد