حجاج از امروز برای معاینه‌های اولیه به پزشکان کاروان‌های خود مراجعه کنند