پيکر مطهر ۲۷۰ شهيد گمنام از طريق مرز شلمچه وارد کشور شد