برگزاری آزمون پذیرش دستیار دوره‌های تکمیلی، 31 اردیبهشت