سرنوشت فاز 11 پس از 15 سال ورود و خروج شرکت های خارجی و داخلی