شهردار فرانسوی: اسلام را ممنوع کنید، مسلمانان را اخراج!