عکس دوکودک‌یمنی که میلیونها انسان را به گریه انداخت