الاهلی تمرینات خود برای رویارویی با نفت ایران را از سر گرفت