فرمول توافق با 1+5 باید اقدام در برابر اقدام باشد/در تیرماه یا بر سر همه چیز توافق و یا بر سر هیچ چیز توا