ساختمان شهرداری با مجموعه فرهنگی وهنری ارشاد معاوضه می شود