چاهي که براي کشاورز مجاز است و براي ديگران غيرمجاز!