اسدی: در مورد تعیین قهرمان لیگ برتر هر احتمالی وجود دارد