10 خدمت منابع طبیعی سمنان به دفاتر پیشخوان واگذار شد