خود را استثنا بدانيم به حاشيه تاريخ مي رويم/ گزارشي ...