سپاه پاسداران در حفاظت از کیان ایران اسلامی کارنامه درخشانی دارد