بازدید دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی دزفول از پروژه شهر تجاری مادر