استفاده از بخش خصوصی برای توسعه صنعت گردشگری بروجرد ضروری است