نقش مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت در تامین نیازهای فرهنگی زائران