شش عضو طالبان در درگیری با ارتش افغانستان کشته شدند