گسترش بخش توليد و سرکوب آن، بزرگترين ضربه به بخش خصوصي