سازمان بهزیستی باید جایگاه خود را حفظ کند/ همپوشانی نهادها را از بین ببرند