تا دو ماه آینده صورت می گیرد؛ آغاز تست مخازن خودروهای گازسوز در مراکز معاینه فنی