فرمانداران در انتخابات بی‌طرف باشند و از تمام احزاب حمایت کنند/با هر فرد و جریانی که بخواهد فراتر از