جلسه رسیدگی به مطالبات کارگران لوله و نورد صفا آغاز شد