اجلاسه شهدای پیشمرگان مسلمان کرد در کردستان برگزار شد