نتایج مثبت مذاکرات هسته ای حاصل انسجام ملی و مقاومت مردم است