خیام فیلسوف دهری نیست، او فیلسوفی موحد و روزگار آزموده است