دانشگاه علوم پزشكي شيراز رتبه برتر شانزدهمين كنگره آموزش پزشكي كشوري را کسب کرد