بسکتبال آماده برگزاری مجمع انتخاباتی است/ کاهش تعداد اعضای مجمع