عاقل با تدبر در قرآن، مشکلات علمی و معرفتی خود را برطرف میکند