افتتاح ایستگاه شهدای رسانه در خیابان ولیعصر، فاطمی