برخی آقایان فدراسیون نشین کلاهشان را بگذارند بالاتر/ شده بچه‌تان لای نان به جای پنیر «گچ» بکشد؟